Rehabilitació integral Comte de Parcent

ANY  2002    LOCALITZACIÓ  Valencia    ESTAT  Completat   SUPERFÍCIE PARCEL·LA

El present projecte, té per objecte definir la intervenció d'ornament i higiene de façana, mitgera i coberta, de l'edifici plurifamiliar situat al carrer Compte de Parcent de la Ciutat de València.

Aquest projecte es configura com la intervenció principalment dels despreniments d'elements decoratius, esvorancs, humitats, el mateix trobem a la mitgera. Els treballs de reparació contemplen la reconstrucció de les cobertes i la substitució de sistema d'evacuació d'aigües en coberta per solucionar els problemes d'humitats que actualment hi ha a la coberta. A l'interior de l'edifici s'intervindrà principalment en la fusta a causa de la presència de xilòfags, reforçant els elements estructurals que així ho requereixin. Es procedeix a el pintat de l'encoixinat exterior i a les zones interiors rehabilitats.